六爻及卦象预测风水浅谈(三)

来源:起名总站 作者:周易算卦 背景: #EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认   [字体: ]
六爻及卦象预测风水浅谈(三)六爻及卦象预测风水浅谈(三)一、家宅占断诸物取用A、宅基:以卦身为用。B、井:以初爻,白虎,子孙申金为用。C、住宅:以二爻,父母爻为用。D、厨灶:以二爻,妻
六爻及卦象预测风水浅谈(三)
六爻及卦象预测风水浅谈(三) 
  
 一、家宅占断诸物取用 
 A、宅基:以卦身为用。 
 B、井:以初爻,白虎,子孙申金为用。 
 C、住宅:以二爻,父母爻为用。 
 D、厨灶:以二爻,妻财为用。 
 E、床:以三爻逢动为用。 
 F、门户:以三爻阳为用正门,四爻财兄为外户。 
 G、厕所:以四爻,玄武水兄为用,或以伏藏财库为用。 
 H、道路:以五爻,螣蛇,子孙为用。 
 I、墙垣:以五爻,土兄为用。 
 J、窗户:以间爻为用(间爻均临兄,入户偷窃)。 
 K、仓库:财伏父下,财化财,财化父者。 
 L、邻居:以初爻,六爻为邻。 
 M、宅向:以世爻,卦主为用。 
 N、宅之新旧:以卦身旺衰而定,或以父母旺衰而定。 
 注:以上资料摘编于《易隐》 
 二、卦例选萃 
 1、邵伟华先生卦例三则赏析 
 A、 辛未年戊戌月壬戌日甲辰时按时间起得:风泽中孚卦 化天泽履卦 
 白虎 官鬼卯木 / 兄弟戌土 / 
 腾蛇 父母巳火 / 子孙申金 /世 伏子水妻财 
 勾陈 兄弟未土 X 世 父母午火 / 
 朱雀 兄弟丑土 // 兄弟丑土 // 伏申金子孙 
 青龙 官鬼卯木 / 官鬼卯木 / 应 
 玄武 父母巳火 / 应 父母巳火 / 
 原断: 
   1、财福未上卦为不吉。 
   2、 卦中父母文书两现,本利文运,利写作,但火入墓,于日月为不利,幸卯戌相合助文生身利写作。 
   3、初爻为坟墓又化父,二爻上爻卯木为卦身,临官鬼,楼下原有大坟坑,上爻卯木临螣蛇,有怪异之事。 
   4、卦遇游魂,居处不定,宅克人住不稳。后很短时间内搬走。 
 吾断: 
   1、二爻为宅,五爻为人口,二爻生五爻,本主吉利,惜木处休地,又卯被日、月合住,不生五爻,当断此宅不吉,又世爻过旺,不利摇卦人。 
   2、一爻为父,二爻为官鬼的卦,关于住宅的信息有三条:一为附近有墓地影射。二为附近有庙影响。三为宅墓下有古坟地。丁卯纳音为炉中火,丁巳纳音为沙中土,从此纳音可断为宅墓下有古坟地。 
   3、卯木临官鬼坐二爻,为租来房屋。租住的时间是不长是因世爻动化回头合,和卦遇游魂。 
   4、兄旺,却卦中无财可劫,反生福神,此宅利财运,不利文运。 
 B、 戊戌月己巳日 摇得 水山蹇卦 化 风火家人卦 
 勾陈 子孙子水 X 妻财卯木 / 
 朱雀 父母戌土 / 官鬼巳火 / 应 
 青龙 兄弟申金 // 世 父母未土 // 
 玄武 兄弟申金 / 子孙亥水 / 
 白虎 官鬼午火 // 父母丑土 // 世 伏卯木妻财 
 腾蛇 父母辰土 X 应 妻财卯木 / 
 原断: 
   1、初爻为房基,父母为坟地又临蛇动,蛇主怪异,故地基有坟墓,不净。 
   2、初爻为房基,辰土动冲五爻人口戌土动,故人住不安。 
   3、二爻为宅,官鬼临之,又内卦艮为鬼门。因此房中常闹鬼,鬼爻午火墓在戌,故在西北方向修一小房以安之。 
 吾断: 
   1、一爻为父,二爻为官鬼;一爻丙辰纳音,为沙中土,以此三条,便可直断,地基下原有坟墓。 
   2、二爻官鬼丙午纳音为天河水,天河水不入沙中土中,且处半旺,故房中常闹鬼,人住不安。 
   3、至于在西北方修一小房化解,吾未有此经验,不敢妄加评论。 
 C、 己卯月壬子日 深圳一位先生 慕名而来请测新搬之家房屋吉凶摇得 
 山地剥卦化山水蒙卦 
 白虎 妻财寅木 / 妻财寅木 / 
 腾蛇 子孙子水 // 世 子孙子水 // 伏申金兄弟 
 勾陈 父母戌土 // 父母戌土 // 世 
 朱雀 妻财卯木 // 官鬼午火 // 
 青龙 官鬼巳火 X 应 父母辰土 / 
 玄武 父母未土 // 妻财寅木 // 应 
 原断: 
   1、青龙发动而不空,逢生旺,又上爻木临月建旺地,为新房屋。 
   编者:“财位旺相宅新休囚宅旧”,此卦财旺,当断新宅。邵伟华先生以《卜筮正宗》中“门庭新气象,交重得合青龙”而断。 
   2、原断:财福上卦,青龙临宅为大吉,财多财临月建,又得日建子孙生财,故为富豪门。 
   编者:喜世爻坐五爻,子孙旺相,可胜财。 
   3、原断:卦中木多旺,主人清秀,青龙临官,卯木天乙贵人临月建,官得月之生,应有官职。财世相生,得妻内助。 
   编者:按理木旺克父爻,父为印绶,又世临子孙,克官,当断无官职,吾百思不得一解。又此卦妻为寅木,与卯木共克忌神未父,谓得妻力。 
   4、原断:财鬼青龙贵人得生旺,临宅,房屋住闹市中,家中时有贵宾来。 
   编者:以卦身断宅之座落,此卦身为戌,坐乾宫,乾为大城市、闹市。 
   5、原断:卯木旬空,房子周围有护拦。 
   编者:二爻宅被卯木及木库未所夹,有三种情况:1、不空,周围为树木。2、空,为护拦。3、两爻动,依此二断。 
   6、原断:五爻有水,房子附近或房边也有水,所以房跟前有一个大水池。 
   编者:此断依:“五爻若有水,宅近水沟津。”有理。 
   7、原断:出门时,房对门有别家相对之门,开门进屋时,也有一门与大门相对,因卯戌合。 
       吾断: 戌土为大门,月建卯为别家,三爻卯为自家(三爻与卯当分开),合为门,冲为路。 
   8、鬼爻入宅,主他人之屋,住不长久,卦遇游魂,宅爻动故住不久。 
   9、原断:鬼在坤艮宫,主祖坟不安。 
      吾断:六爻为祖坟,旬空,东北有妨,逢年克,不安。  
Tag:
评论列表
编号搜索: 搜